0

Bor wabo

Indien bovengronds geplaatst: de oppervlakte niet meer dan 4 m2,. Een elektronische sirene ten behoeve van sapkuur het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten of de dreiging daarvan, alsmede de daarbij behorende bevestigingsconstructie,. Een magazijnstelling die uitsluitend steunt op een vloer van het gebouw waarin zij wordt geplaatst, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. Niet lager dan 3 m en niet hoger dan 8,5 m,. De magazijnstelling niet is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug; art.20. Een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing is, mits. Een ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. De oppervlakte niet meer dan 2 m2,. Het voor- of achtererfgebied als gevolg van het bouwwerk voor niet meer dan 50 bebouwd. Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist Artikel 3 Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel.1, eerste lid, onder a, van de wet is niet vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op: art.1. Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied, mits niet hoger dan 5 m; art.2. Een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:.

bor wabo

Wabo frequently Asked questions

De doorsnede van de antenne niet meer dan 2 m,. De antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 3 m,. Indien het een andere antenne betreft dan bedoeld in onderdeel b: de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, niet hoger dan 5 m; art.18. Een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft:. Een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, voor water- of luchtverkeer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. De oppervlakte niet meer dan 15 m2,. Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van het weren van voorwerpen die de veiligheid van het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer in gevaar kunnen brengen, ten behoeve van de beveiliging van een weg, spoor- of waterweg of een spoorweg- of luchtvaartterrein, of ten behoeve. Bovenleidingen met de bijbehorende draagconstructies of seinpalen,. Ondergrondse buis- en leidingstelsels,. Een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel.1, eerste lid, van de wet milieubeheer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:.

bor wabo

kruist, niet hoger dan 5 m, en:. De antenne, met antennedrager, hoger geplaatst dan 9 m, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende afgewerkt terrein,. De bedrading in of direct langs de antennedrager of inpandig is aangebracht, dan wel in een kabelgoot, mits deze kabelgoot meer dan 1 m achter de voorgevel is geplaatst,. De antennedrager bij plaatsing op het dak van een gebouw:. Aan of bij een op het dak aanwezig object geplaatst,. In het midden van het dak geplaatst,. Elders op het dak geplaatst, mits de afstand in m tot de voorgevel van het bouwwerk ten minste gelijk is aan: 18 gedeeld door de hoogte waarop de antenne, met antennedrager, is geplaatst, gemeten vanaf het bij het gebouw aansluitende afgewerkt terrein tot aan. Een antenne-installatie met bijbehorend opstelpunt ten behoeve van de C2000-infrastructuur voor de mobiele communicatie door hulpverleningsdiensten; art.17. Een andere antenne-installatie dan bedoeld in de onderdelen 15 en 16, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. De antenne-installatie achter de voorgevelrooilijn geplaatst,. Indien het een schotelantenne betreft:.

Wabo, en advocatenkantoor

Wabo standard, no - wabo

Op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn; art.13. Een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 m die niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein; art.14. Een vlaggenmast op een erf, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. Niet hoger dan 6 m,. Maximaal én mast per erf; art.15. Een antenne-installatie ten behoeve van mobiele telecommunicatie op of aan een bouwwerk, met inbegrip van een hekwerk darm ter beveiliging van een zodanige antenne-installatie op of aan een bouwwerk als bedoeld in onderdeel a, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. Indien op of aan een hoogspanningsmast, wegportaal, reclamezuil, lichtmast, windmolen, sirenemast dan wel een niet van een bouwwerk deel uitmakende schoorsteen, of op een antenne-installatie als bedoeld in onderdeel 16 dan wel een antenne-installatie voor het bouwen waarvan een vergunning als bedoeld in artikel.1. De antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 5 m,. De antenne hoger geplaatst dan 3 m, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende afgewerkt terrein,. Indien op of aan een ander bouwwerk, dan bedoeld in onderdeel a:.

bor wabo

Voor ten minste 75 voorzien van glasheldere doorkijkopeningen; art.9. Een afscheiding tussen balkons of dakterrassen ; art.10. Tuinmeubilair, mits niet hoger dan 2,5 m; art.11. Een sport- of speeltoestel voor uitsluitend particulier gebruik, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. Niet hoger dan 2,5 m,. Uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens; art.12. Een erf- of perceelafscheiding, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. Niet hoger dan 1 m,. Niet hoger dan 2 m,. Op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,. Achter de voorgevelrooilijn,.

Wabo - stainless Steel Insulated Thermal reusable metal

Zijkanten meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak of het platte dak; art.6. Een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking op een dak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. Indien op een schuin dak:. Binnen het dakvlak,. In of direct op het dakvlak,. Hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak,. Indien op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of paneel,. Indien de collector of het paneel niet én geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit: die installatie aan de binnenzijde van een bouwwerk is geplaatst; art.7. Een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel, mits in de achtergevel, of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw, dan wel in een gevel van een bijbehorend bouwwerk; art.8. Een zonwering, rolhek, recepten luik of rolluik aan of in een gebouw, mits bij een rolhek, luik of rolluik in een voorgevel of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een ander hoofdgebouw dan een woning of woongebouw, wordt voldaan aan de volgende eisen:. Geplaatst aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie,. bor wabo

Onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet,. Bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok,. Zijkanten meer dan 0,5 m van citroen de zijkanten van het dakvlak,. Een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden,. Een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door én huishouden; art.5. Een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. Indien in het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat dak, de constructie niet meer dan 0,6 m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak uitsteekt,. Indien in een ander dakvlak dan bedoeld in onderdeel a,. De constructie niet buiten het dakvlak uitsteekt,. Ingeval geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, de constructie niet meer dan 0,6 m buiten het dakvlak uitsteekt,.

Bor, bijlage ii, wabo

Functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw,. Op een afstand van meer vermageren dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn,. Niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte,. Het bij het oorspronkelijk hoofdgebouw behorende achtererfgebied als gevolg van het bijbehorende bouwwerk voor niet meer dan 50 bebouwd,. Niet aan of bij:. Een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden,. Een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door én huishouden; art. Een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. Voorzien van een plat dak,. Gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m,.

bor wabo

Bij de toepassing van pijn het tweede lid, aanhef en onderdeel b, wordt een bouwwerk, voor zover dit zich bevindt op een erf- of perceelgrens, gemeten aan de kant waar het aansluitend afgewerkt terrein het hoogst. Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist Artikel 2 Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel.1, eerste lid, onder a en c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op: art.1. Gewoon onderhoud ; art.2. Werkzaamheden ingevolge een besluit als bedoeld in artikel 13, 13a of 14 van de woningwet; art.3. Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:. Voor zover op een afstand van niet meer dan 2,5 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw,. Voor zover op een afstand van meer dan 2,5 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw:. Niet hoger dan 3 m,. De oppervlakte van vergunningvrije bijbehorende bouwwerken binnen een afstand van 1 m van een naburig erf niet meer dan 10 m2,. Als gevolg van het bijbehorende bouwwerk de totale oppervlakte van vergunningvrije bijbehorende bouwwerken op een afstand van meer dan 2,5 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw niet meer dan 30 m2,.

Wabo expansion joint products by, watson Bowman

Tekst aangepast aan de reparatiebesluit vrom van 13 september 2010 (staatsblad 696). Artikel 1, artikel dieet 2, artikel 3, artikel. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel. Behorende bij de artikelen.3.7. Aanwijzing van categorieën gevallen waarin: voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist, voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de wet kan worden verleend. Algemene bepalingen, artikel 1 art.1. In deze bijlage wordt verstaan onder: achtererfgebied : erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw; antennedrager : antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne; antenne-installatie. Tenzij anders bepaald, worden de waarden die in deze bijlage in m of m2 zijn uitgedrukt op de volgende wijze gemeten:. Hoogten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven,. Maten buitenwerks, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 m buiten beschouwing blijven.

Bor wabo
Rated 4/5 based on 471 reviews
SHARE

bor wabo Ahase, Thu, May, 17, 2018

Our forests, a natural and renewable resource. Sustainable forest management can provide ecosystem services under changing social and environmental conditions. Dictionary/Dictionary wabo /Wabo-English Dictionary. Translation and definition "boru wabo-English Dictionary online.

bor wabo Poxugon, Thu, May, 17, 2018

Find out what you can. Algemene m documentatie en hulp sectie. M Terms of Service - what you can, what you should not etc.

bor wabo Zejyc, Thu, May, 17, 2018

Bekijk wiki broncode van deze pagina zonder te wijzigen. View/set parent page (used for creating breadcrumbs and structured layout). Notify administrators if there is objectionable content in this page. Something does not work as expected?

bor wabo Ofihemyn, Thu, May, 17, 2018

Bekijk en beheer bestandsbijlagen van deze pagina. Een paar handige tips om deze site te managen. Laat pagina's zien die naar deze pagina linken of bevatten. Verander de naam (ook de url, indien mogelijk de categorie) van de pagina.

bor wabo Ylyry, Thu, May, 17, 2018

Inhoud achteraan bijvoegen zonder de hele pagina te verbeteren. Bekijk de veranderingen van deze pagina uit het verleden. If you want to discuss contents of this page - this is the easiest way to.

bor wabo Ydigyd, Thu, May, 17, 2018

Klik hier om de inhoud van de pagina te wijzigen. Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: