0

Vochtbeperking dialyse

Relevante gegevens voor de diëtist: diagnose: chronische nierschade met basislijden, eventuele nevendiagnose(s) symptomen: hypertensie, overvulling, ongewenste gewichtstoename, verstoord lipidenspectrum laboratoriumgegevens: in serum: ureum, kreatinine, egfr (ckd-epi formule of mdrd formule natrium, kalium, calcium, fosfaat, bicarbonaat (totaal CO2 of hco3 Hb, HbA1c, lipidenspectrum, albumine, crp. Immunosuppressiva (corticosteroïden antihypertensiva, diuretica, actief vitamine d, calciumzouten, calcimimetica, cholesterolverlagende medicatie, insuline, orale bloedglucoseverlagende medicatie, groeihormoon overig: lengte, gewicht(sverloop bmi en buikomvang, groeicurve, bloeddruk, sga of indien van toepassing score screening risico op ondervoeding. Doelstelling behandeling diëtist: op korte termijn behandeling complicaties: regulering van de elektrolytenbalans, streven naar serum kalium 5,0 mmol/l, ondersteunen van de bloeddrukregulatie, verminderen van de vochtretentie, bijdrage leveren aan goede calcium- en fosfaathuishouding. Streven naar serum fosfaat conform normaalwaarde volgens de lokale laboratoriumreferentiewaarden ( 1,3-1,4 mmol/l (volwassenen bewaken van de voedingstoestand, handhaven/bereiken van een goede groeicurve, voorkomen van voedselinfectie. Op lange termijn (na circa 2 maanden) preventie of behandeling complicaties die mede ontstaan door het gebruik van immunosuppressiva en corticosteroïden (er is een verhoogde kans op diabetes voorkomen van overgewicht: volwassenen bmi 25 kg/m2 of middelomtrek van 80 cm voor vrouwen respectievelijk. Bij een hogere bmi en/of middelomtrek is een gewichtsreductie van minimaal 5-10 wenselijk. Kinderen handhaven/bereiken van een goede groeicurve/voedingstoestand voorkomen van osteoporose. Cardiovasculair risicomanagement verminderen van het risico op cardiovasculaire complicaties: streven naar serum ldl-cholesterol 2,5 mmol/l, verbetering van de leefstijl (stimuleren van beweging, stoppen met roken). Dieetkenmerken: kinderen energie: rustmetabolisme (Schofield) toeslagen (bij neiging tot overgewicht energiebeperkt eiwit: 0,9-2,5 g/kg lichaamsgewicht/dag afhankelijk van de leeftijd healthcity en geleide van serum ureum waarde, fosfaat: hypofosfatemie wordt vaak gezien op korte termijn waarvoor medicamenteuze behandeling, vocht: bij goede nierfunctie zorgen voor een ruime vochtinname. Afhankelijk van het verloop van de transplantatie kunnen tijdelijk dieetbeperkingen nodig zijn: zie dan chronische nierschade. Volwassenen energie: op korte termijn: basaalmetabolisme (FAO/WHO/unu (1985)- formule of Harris benedict (1984)-formule) uitgaande van het actuele gewicht (tenzij evident veel vocht wordt vastgehouden) toeslagen voor activiteiten en ziekte. Het kan wenselijk zijn om bij een bmi 27 kg/m2 het gewicht te corrigeren naar het gewicht bij bmi 27 kg/m2 om overschatting te voorkomen, op lange termijn adequate hoeveelheid afgestemd op verbruik in verband met verhoogde kans op overgewicht bij langdurig gebruik van corticosteroïden. Eiwit: op korte termijn: 1,2-1,5 gram/kg actueel lichaamsgewicht, gecorrigeerd voor vochtretentie. Bij onder- en overgewicht uitgaan van een gecorrigeerd gewicht: ga bij bmi 20 kg/m2 uit van het gewicht bmi 20 kg/m2 ; ga bij bmi 27 kg/m2uit van het gewicht bmi 27 kg/m2, op lange termijn: 0,8-1.0 gram/kg actueel lichaamsgewicht, gecorrigeerd voor vochtretentie.

vochtbeperking dialyse

10 tips : zo krijg je mooie slanke benen!

Gebruik van icodextrine dialysevloeistof kan bij diabetespatiënten de uitslag van de bloedglucosemeting verstoren. Bij hypoalbuminaemie moet de uitslag van het serum calcium gecorrigeerd worden, gebruik van sterfruit en sterfruitproducten wordt vanwege neurotoxiciteit afgeraden, na plaatsen pd-katheter aandacht voor voorkomen van obstipatie, bronnen: Kidney disease: Improving Global Outcomes (kdigo) ckd-mbd work Group. Kdigo clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention and treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorder (ckd-mbd). 2009(Suppl 113 S1-130; doi:.1038/ki.2009.189 diëtisten nierziekten Nederland. Dieetbehandelingrichtlijn dieet bij peritoneale dialyse (inclusief achtergrondinformatie). 2014 european Best Practice guideline (ebpg) working Group on Peritoneal dialysis. European best practice guidelines for peritoneal dialysis. 8 Nutrition in peritoneal dialysis. 2005;20 (Suppl 9 ix28-ix33; doi:.1093/ndt/gfi1122 Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN). werkgroep nierziekten kodaz: dieetbehandelingsrichtlijn: dieetadviezen bij kindernefrologie 2015. De actualisering van Chronische nierschade peritoneale dialyse is gerealiseerd in samenwerking met Sophie luderer, diëtist nierziekten Canisius Wilhelmina ziekenhuis Nijmegen en Angelique van Empel-Van den Braak, diëtist nierziekten ziekenhuis Bernhoven Uden, mede namens diëtisten nierziekten Nederland (DNN), anneke van den Berg, diëtist Universitair Medisch Centrum.

vochtbeperking dialyse

ga bij bmi 27 kg/m2 uit van het gewicht bmi 27 kg/m2, natriumbeperkingbij vochtretentie, slechte ultrafiltratie of hypertensie: mg (80-100 mmol) of 5-6. Indien fosfaatbindende medicatie geïndiceerd is, zal afstemming van fosfaatbindende medicatie op fosfaatintake nodig zijn. Calcium: 2000 mg elementair calcium, dit is inclusief het calcium verkregen uit fosfaatbinders op basis van calcium, vocht: normale hoeveelheid drinkvocht: 1500 ml/dag, bij slechte ultrafiltratie drinkvocht l000 ml/dag, voeding samenstellen voor zover mogelijk volgens de adviezen Richtlijn goede voeding. Behandeltijd: zorgniveau 4 zie werkwijze diëtist Bijzonderheden: op grond van het dieetadvies bespreekt de diëtist het tijdstip van inname van de voorgeschreven fosfaatbinders en gebruik van kaliumverlagende medicatie, medicatie zoals natriumpolystyreensulfonaat en natriumbicarbonaat leveren een grote bijdrage aan de totale natriuminname, fosfaatbinders op basis van. Bij onvoldoende resultaat is enterale voeding middels een sonde een optie. Verder kan gebruik gemaakt worden van aminozuurhoudende dialysevloeistof, energie (uit glucose) die vanuit de dialysevloeistof teruggeresorbeerd wordt, dient als onderdeel van de energie-inname meeberekend te worden, er zijn verschillende soorten en concentraties van de dialysevloeistof beschikbaar: de gebruikelijke dialysevloeistoffen bevatten ucoseoplossingen zijn verkrijgbaar de 1,36. De resorptie van glucose uit de dialysevloeistof is ongeveer 60-75. De glucoseconcentratie bepaalt de mate van ultrafiltratie. De aminozuurhoudende dialysevloeistof bevat 11g aminozuren per. Deze vloeistof kan worden ingezet bij ondervoeding of om minder glucosbelasting te geven, de icodextrine vloeistof bevat 7,5 polyglucose. Dit wordt minder geabsorbeerd dan glucose en levert daardoor minder energie. De ultrafiltratie is hoog bij een lange verblijfstijd.

Dieet bij dialyse, dialyse, centrum

hulp bij angst

werkgroep nierziekten kodaz: dieetbehandelingsrichtlijn: dieetadviezen bij kindernefrologie 2015. De actualisering van Chronische nierschade hemodialyse is gerealiseerd door Sophie luderer, diëtist nierziekten Canisius Wilhelmina ziekenhuis Nijmegen, Angelique van Empel-Van den Braak, diëtist nierziekten ziekenhuis Bernhoven Uden, mede namens diëtisten nierziekten Nederland (DNN), anneke van den Berg, diëtist Universitair Medisch Centrum Nijmegen (umcn mede namens. Relevante gegevens voor de diëtist: diagnose: eindstadium chronische nierschade met basislijden, eventuele nevendiagnose(s) symptomen: uremische complicaties, hypertensie, overvulling, obstipatie, peritonitis, groeiachterstand laboratoriumgegevens: serum: ureum, kreatinine, natrium, kalium, calcium, fosfaat, pth, bicarbonaat (totaal CO2 of hco3 Hb, HbA1c, detoxen glucose, lipidenspectrum, albumine, 25(OH) vitamine d, crp 24-uurs. Antihypertensiva, diuretica, inactief en actief vitamine d, calciumzouten, fosfaatbinders, calcimimetica, ionenwisselaars, natriumbicarbonaat, erytropoëtine, ijzerpreparaten, cholesterolverlagende medicatie, vitaminen- en mineralensuppletie, insuline, orale bloedglucosverlagende medicatie, groeihormoon overig: lengte, gewicht(sverloop bloeddruk, sga, indien van toepassing score screening risico op ondervoeding, groeicurve, dialysestreefgewicht, aantal wisselingen/dag, volume, soort pd, soort. Doelstelling behandeling diëtist: behandeling complicaties: sapkuur bijdrage leveren aan goede calcium- en fosfaathuishouding, streven naar serum fosfaat: 2 mmol/l (kinderen 1 jaar 1,8 mmol/l (kinderen 1jaar 1,5 mmol/l (volwassenen) en serum calcium (gecorrigeerd voor albumine) 2,10-2,55 mmol/l, bijdrage leveren aan de behandeling van metabole acidose: streven. Aanhouden verhouding gewicht naar lengte (groeicurve eiwit: 1,4-3,0 g/kg lichaamsgewicht afhankelijk van leeftijd en serum-ureumspiegel, natrium: maximaal 2000 mg (ter voorkoming van overvulling, hypertensie en ter ondersteuning van de vochtbeperking, kaliumbeperking op geleide van de laboratoriumbepalingen, bij 5 mmol/l: beperken afhankelijk van de leeftijd, voedingsanamnese. Het kan wenselijk zijn om bij een bmi 27 kg/m2 het gewicht te corrigeren naar het gewicht bij bmi 27 kg/m2 om overschatting te voorkomen. De energie die wordt geleverd door peritoneale glucoseabsorptie moet meegerekend worden. Het gewichtsverloop) en zo nodig aanpassen, eiwit: 1,0-1,2 gram/kg actueel lichaamsgewicht, uitgaande van het actuele lichaamsgewicht. Bij bmi 27 kg/m2 wordt uitgegaan van het gewicht bij bmi 27 kg/m2 en bij overvulling van het gewicht voordat er sprake was van overvulling.

Addendum dieetbehandeling richtlijn dieet bij hemodialyse: Intradialytische parenterale voeding (idpn). 2014 fouque d, vennegoor m. European Best Practice guidelines (ebpg). Nephrology dialysis Transplantation 2007, 22 Suppl 2: ii45 ii87. Doi:10.1093/ndt/gfm020 Kidney disease: Improving Global Outcomes (kdigo) ckd-mbd work Group. Kdigo clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention and treatment of chronic kidney disease mineral and bone disorder (ckd-mbd). Kidney international (2009) 76 (Suppl 113 S1S130; doi:10.1038/ki.2009.189 Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN). Richtlijnen bij chronische nierinsufficiëntie; inclusief richtlijn Vitaminesuppletie. nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN). Richtlijn Mineraal- en botstoornis.

Last van nieren oorzaken, symptomen

Voeding samenstellen voor zover mogelijk volgens de adviezen Richtlijn goede voeding. Behandeltijd: zorgniveau 4 zie werkwijze diëtist. Bijzonderheden: op grond van het dieetadvies bespreekt de diëtist het tijdstip van inname van de voorgeschreven fosfaatbinders en gebruik van kaliumverlagende medicatie, medicatie zoals natriumpolystyreensulfonaat en natriumbicarbonaat leveren een grote bijdrage aan de totale natriuminname, fosfaatbinders op basis van calcium kunnen een behoorlijke bijdrage leveren. Bij onvoldoende voedselinname wordt gebruik gemaakt van dieetpreparaten en/of dieetproducten passend binnen de dieetbeperkingen (bijvoorbeeld verlaagd in elektrolyten, klein volume). Bij onvoldoende resultaat zijn de mogelijke vervolgbehandelingen: enterale voeding middels sonde of intradialytische parenterale voeding (idpn),bij hypoalbuminemie moet de uitslag van het serum calcium gecorrigeerd worden, gebruik van sterfruit en sterfruitproducten wordt vanwege neurotoxiciteit afgeraden, bij nachtdialyse is de dialyseduur langer dan bij de gebruikelijke. Hierdoor zijn elektrolyten vaak meer genormaliseerd en zijn er zodoende vaak minder dieetbeperkingen en minder medicatie zoals fosfaatbinders en ionenwisselaars nodig. Dit is echter afhankelijk van de duur en de verdeling van de nachtdialyse over de week. Tijdens de langste interdialytische periode kan het nodig zijn dieetbeperkingen en medicatie weer aan te scherpen, bij thuisdialyse kan de dialyseduur en -frequentie hoger zijn dan bij de gebruikelijke centrumhemodialyse. Bronnen: diëtisten nierziekten symptomen Nederland (DNN). Dieetbehandelrichtlijn dieet bij hemodialyse (inclusief achtergrondinformatie). 2014 diëtisten nierziekten Nederland (DNN). vochtbeperking dialyse

Cardiovasculair risicomanagement verminderen van het risico op cardiovasculaire complicaties, ondersteunen van de bloeddrukregulatie; bij kinderen is deze leeftijdsafhankelijk, gewichtsreductie bij morbide adipositas (bmi 30 kg/m2 verbetering van de leefstijl (stimuleren van bewing, stoppen met roken). Aanhouden verhouding gewicht naar lengte (groeicurve eiwit: 1,2- 2,6 g/kg lichaamsgewicht afhankelijk van leeftijd en serum-ureumspiegel, natrium: maximaal 2000 mg (ter voorkoming van overvulling, hypertensie en ter ondersteuning van de vochtbeperking kaliumbeperking op geleide van de laboratoriumbepalingen: bij 5 mmol/l beperken afhankelijk van de leeftijd. Volwassenen energie: basaalmetabolisme (FAO/WHO/unu (1985)-formule of Harris benedict (1984)-formule uitgaande van het actuele gewicht (tenzij evident veel vocht wordt vastgehouden) x 1,3 voor activiteit en ziekte. Het kan wenselijk zijn om bij een bmi 27 kg/m2 het gewicht te corrigeren naar het gewicht bij bmi 27 kg/m2 om overschatting te voorkomen. Het gewichtsverloop) en zo nodig aanpassen, eiwit: 1,0-1,2 gram/kg actueel lichaamsgewicht. Hanteer bij overvulling het gewicht voordat er sprake was van overvulling. Bij klinische voor ondervoeding en inflammatie is de eiwitbehoefte verhoogd tot 1,5 gram/kg/dag; hierbij wordt uitgegaan van actueel gewicht. Bij onder- en overgewicht uitgaan van een gecorrigeerd gewicht: ga bij bmi 20 kg/m2 uit van het gewicht bmi 20 kg/m2 ; ga bij bmi 27 kg/m2 uit van het gewicht bmi 27 kg/m2, natriumbeperking bij vochtretentie, slechte ultrafiltratie of hypertensie: mg (80-100 mmol). Indien fosfaatbindende medicatie geïndiceerd is, zal afstemming van fosfaatbindende medicatie op fosfaatintake nodig zijn, calcium: 2000 mg elementair calcium, dit is inclusief het calcium verkregen uit fosfaatbinders op basis van calcium, vocht: interdialytische gewichtstoename (idwg) mag niet hoger zijn dan 4,0-4,5 van het droog lichaamsgewicht. Voor patiënten met hartfalen lijkt een idwg van maximaal 2,5 acceptabel. Bij een te hoge ufr of als totale uf niet binnen de dialyseduur is te behalen, dan kan een strengere vochtbeperking nodig zijn.

Artsenwijzer diëtetiek - nierziekten

Utrecht: 2006 diëtisten nierziekten Nederland. Dieet bij chronisch nierfalen (doelgroep volwassen patiënten zonder nierfunctievervangende therapie 2014, nederlandse federatie voor Nefrologie. Voeding en Vitaminesuppletie bij nierinsufficiëntie en dialyse. Nederlandse federatie voor Nefrologie. Richtlijn diagnostiek en Behandeling van patiënten met Chronische nierschade (CNS). Nieuwegein: 2009 Werkgroep nierziekten kodaz: dieetbehandelingsrichtlijn: dieetadviezen bij kindernefrologie 2015. De actualisering van Chronische nierschade is gerealiseerd door Hans Brandts, diëtist nierziekten Rijnstate Arnhem en Inez jans, diëtist nierziekten ziekenhuis Gelderse vallei ede, mede namens de diëtisten nierziekten Nederland (DNN), anneke van den Berg, diëtist Universitair Medisch Centrum Nijmegen (umcn mede namens Kinderdiëtetiek overleg diëtisten. Relevante gegevens voor de diëtist: diagnose: eindstadium chronische nierschade met basislijden, eventuele nevendiagnose(s) symptomen: uremische complicaties, hypertensie, overvulling, obstipatie, groeiachterstand laboratoriumgegevens: serum (vór dialyse ureum, kreatinine, natrium, kalium, calcium, fosfaat, pth, bicarbonaat (totaal CO2 of hco3 Hb, HbA1c, glucose, lipidenspectrum, albumine, 25(OH) vitamine d, crp. Antihypertensiva, diuretica, inactief en actief vitamine d, calciumzouten, eiwitbronnen fosfaatbinders, calcimimetica, ionenwisselaars, natriumbicarbonaat, erytropoëtine, ijzerpreparaten, cholesterolverlagende medicatie, vitaminen- en mineralensuppletie, insuline, orale bloedglucoseverlagende medicatie, groeihormoon overig: lengte, gewicht(sverloop bloeddruk, sga, indien van toepassing score screening risico op ondervoeding, groeicurve, dialysestreefgewicht, dialyseduur en -frequentie, toegang tot. Doelstelling behandeling diëtist: behandeling complicaties: bijdrage leveren aan goede calcium- en fosfaathuishouding: streven naar serum fosfaat 2 mmol/l (kinderen 1 jaar 1,8 mmol/l (kinderen 1 jaar 1,5 mmol/l (volwassenen) en serum calcium (gecorrigeerd voor albumine) 2,10-2,55 mmol/l, bijdrage leveren aan de behandeling van metabole acidose.

vochtbeperking dialyse

Fructose beperken bij verhoogd serum uruinezuur voeding samenstellen voor zover mogelijk volgens de adviezen Richtlijn goede voeding. Behandeltijd: cns mild verhoogd risico: zorgniveau 2 zie werkwijze diëtist; de voedingszorg valt onder zorgprofiel 3 (individuele dieetbehandeling) van de zorgmodule voeding. Cns matig en online sterk verhoogd risico: zorgniveau 3 zie werkwijze diëtist; de voedingszorg valt onder zorgprofiel 4 (specialistische dieetbehandeling) van de zorgmodule voeding. Bijzonderheden: op grond van het dieetadvies bespreekt de diëtist het tijdstip van inname van de voorgeschreven fosfaatbinders en gebruik kaliumverlagende medicatie, medicatie zoals natriumpolystyreensulfonaat en natriumbicarbonaat leveren een grote bijdrage aan de totale natriuminname, ace-remmers of Angiotensine ii (AT1)-antagonisten (ARBs) kunnen leiden tot een verhoogd. Zolang het serum kaliumgehalte het toelaat, klachten is het advies om meer plantaardige producten, zoals groente en fruit te gebruiken. Gebruik van kaliumzout (KCl) wordt echter afgeraden. Fosfaatbinders op basis van calcium kunnen een behoorlijke bijdragen leveren aan de calciuminname, bij verdere achteruitgang van nierfunctie kan er sprake zijn van een verslechterde eetlust. Suppletie van vitaminen en mineralen kan noodzakelijk zijn. Bij onvoldoende voedselinname wordt gebruik gemaakt van dieetpreparaten en/of dieetproducten, passend binnen de dieetbeperkingen (bijvoorbeeld verlaagd in elektrolyten, evt. Bij onvoldoende resultaat is enterale voeding middels een sonde een j hypoalbuminemie moet de uitslag van het serum calcium gecorrigeerd worden, gebruik van sterfruit en sterfruitproducten wordt vanwege neurotoxiciteit afgeraden. Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement.

Medische artikels - vnr

Nierziekten, chronische nierschade (cns voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist: diagnose chronische nierschade met mild tot matig en sterk verhoogd risico: eventueel gecombineerd met : hypertensie: zonder albuminurie 140/90 mmHg, met albuminurie 130/80 mm Hg (herhaald gemeten bij kinderen is dit leeftijdsafhankelijk proteïnurie: 0,5 g/24. Relevante gegevens voor de diëtist: diagnose: chronische nierschade met basislijden, eventuele nevendiagnose(s) symptomen: uremische complicaties, hypertensie, overvulling, groeiachterstand laboratoriumgegevens: serum: ureum, kreatinine, egfr (ckd-epi formule of mdrd formule natrium, kalium, calcium, fosfaat, bicarbonaat (HCO3/totaal CO2 Hb, HbA1c, glucose, lipidenspectrum, albumine, 25(OH) vitamine d 24-uurs urine. Antihypertensiva, diuretica, actief vitamine d, calciumzouten, fosfaatbinders, calcimimetica, ionenwisselaars, natriumbicarbonaat, erytropoëtine, groeihormoon, ijzerpreparaten, cholesterolverlagende medicatie, vitaminen- en mineralensuppletie, insuline, orale bloedglucoseverlagende medicatie overig: lengte, gewicht(sverloop bmi en buikomvang, bloeddruk, sga of score screening op ondervoeding, groeicurve. Doelstelling behandeling diëtist: behandeling progressiefactoren: het vertragen van de achteruitgang van de nierfunctie ondersteunen van de bloeddrukregulatie: streven naar bloeddruk 140/90 mmHg (zonder albuminurie) resp. 130/80 mm Hg (met albuminurie bij kinderen leeftijdsafhankelijk verminderen van de proteïnurie tot 1 g/24 uur behandeling complicaties: bijdrage leveren aan goede calcium- en fosfaathuishouding: streven naar serum fosfaat 2,0 mmol/l (kinderen 1 jaar 1,8 mmol/l (kinderen 1 jaar 1,3-1,4 mmol/l (volwassenen) en serum calcium. Cardiovasculair risicomanagement fitness verminderen van het risico op cardiovasculaire complicaties, gewichtsreductie bij overgewicht, verbetering van de leefstijl (bewegen, stoppen met roken). Dieetkenmerken: kinderen energie: rustmetabolisme (Schofield) toeslagen. Aanhouden verhouding gewicht naar lengte (groeicurve eiwit: 0,8-1,8 g/kg lichaamsgewicht afhankelijk van leeftijd en serum-ureumspiegel natriumbeperkt: maximaal 2000 mg, kaliumbeperking op geleide van de laboratoriumbepalingen: bij 5 mmol/l beperken afhankelijke van de leeftijd, voedingsanamnese en eventueel gebruik van kaliumverlagende medicatie, fosfaatbeperking op geleide van. Volwassenen energie: basaalmetabolisme (FAO/WHO/unu formule (1985) of Harris benedict (1984) toeslagen uitgaande van het actuele gewicht (tenzij evident veel vocht wordt vastgehouden) eiwitbeperkt dieet 0,8 g/actueel gewicht, bij onder- en overgewicht uitgaan van een gecorrigeerd gewicht: ga bij bmi 20 kg/m2 uit van het gewicht. Indien fosfaatbindende medicatie geïndiceerd is, zal afstemming van fosfaatbindende medicatie op fosfaatintake nodig zijn, calcium: 2000 mg elementair calcium, dit is inclusief het calcium verkregen uit fosfaatbinders op basis van calcium, vocht: 1,5-2 l per dag, bij patiënten met hartfalen: wordt een vochtbeperking van 1,5-2.

Vochtbeperking dialyse
Rated 4/5 based on 649 reviews
SHARE

vochtbeperking dialyse Yhibi, Thu, May, 17, 2018

Vochtbeperking: meten is weten. Patiënten met (acuut) hartfalen krijgen in het Martini ziekenhuis standaard een vochtbeperking van 1500 ml, in overeenstemming. Is deze beperking wel nodig en heeft het effect op de behandeling? Transcript of dialyse en shunts.

vochtbeperking dialyse Idimaje, Thu, May, 17, 2018

Dialyse, shunt beluisteren, venepreservatie, kwaliteit van de bloedvaten waarborgen. Complicaties van de ok - nabloeding - trombose - infectie - stealsyndroom Controles shunt - inspectie - palpatie - ausculatie shuntoperatie kunstnier Osmose diffusie dieet en vochtbeperking Kaliumbeperkt Eiwitverrijkt Natriumarm Fosfaatbinders Vochtbeperking 800cc.

vochtbeperking dialyse Aredofo, Thu, May, 17, 2018

Pre-renaal, renaal, post-renaal, vormen therapie, niertransplantatie, hemodialyse. Peritoneaal dialyse, fysiologie vd nieren - anatomie - fysiologie - drie belangrijke functies, anatomie. Fysiologie, functies - afvalstoffen uitscheiden - regulatie vochtbalans - produceren van hormonen, vaattoegang - pd catheter - dialyse catheter - shunt, pd catheter.

vochtbeperking dialyse Afatuve, Thu, May, 17, 2018

wie ben ik? welke verpleegkundige ervaring hebben jullie met dialyse/shunts? waarom dit specifieke onderwerp? fysiologie van de nieren - nierinsufficiëntie - vormen van niervervangende therapieën - vaattoegang, nierinsufficiëntie.

vochtbeperking dialyse Imory, Thu, May, 17, 2018

Dialyse shuntchirurgie, achtergrond, verpleegkundige aandachtspunten/observaties - voor de operatie? de eerste fase na de operatie? na de operatie? Shuntchirurgie, inleiding - inleiding - achtergrond Nefrologie - shuntchirurgie - verpleegkundige observaties - dialyse - vragen?

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: